תנאים ואחריות

תנאי השתתפות בטיולים ומידע כללי 

הנוסע מתבקש לקרוא את התנאים הללו בקפידה שכן זכויותיו וחובותיו נקבעים על פיהם ורכישת טיול מאורגן מאת “אלרום טיולי טבע ושורשים” מהווה הסכמה מוחלטת ובלתי חוזרת של הרוכש/נוסע וכל מי מטעמו לכל האמור בתנאים אלו ולכך שלא יהיו לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה במישרין ו/או בעקיפין נגד “טיולי גשר” ו/או מי מבעליה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מטעמה אלא על פי המפורט בתנאים אלו. לא תישמע כל טענה של נוסע כי לא קרא את התנאים הללו ו/או כי לא הופנתה תשומת ליבו אליהם קודם רישומו לטיול המאורגן.

המחירים כוללים:

טיסות
כרטיס טיסה במחלקת תיירים בחברת תעופה מסוג שכר (צ’רטר) או סדירה בהתאם למסלול הטיול ולפי שיקול דעת של “אלרום טיולי טבע ושורשים ”, בתעריף קבוצתי, המחייב יציאה וחזרה בתאריכים שנקבעו. טיולים מסוימים כוללים בנוסף טיסות פנים ע”פ המסלול המפורט. חלק מהטיסות ישירות וחלקן יתבצעו דרך יעד ביניים. יתכנו מקרים בהם חברות התעופה ייגבו תשלום נפרד עבור ארוחות בטיסה (שאינן בהכרח כשרות)ו/או הטסת כבודה ועלות זו תחול על הנוסע בלבד, ישירות לחברת התעופה.

מסי נמל, היטל דלק והיטל ביטחון
מסי נמל, היטל דלק והיטל ביטחון אשר נגבים עם כרטיס הטיסה בארץ והמעודכנים ליום הדפסת החוברת.

בתי מלון
אכסון בבתי מלון ברמה ובסיווג שצוינו בתכנית הטיול המפורטים בכל טיול. האכסון בחדרים יהיה לשני נוסעים בחדר, במיטה זוגית ו/או בשתי מיטות נפרדות אלא אם כן ביקש הלקוח להקצות חדר למספר שונה של נוסעים ואלרום  אישרה זאת. בטיולי משפחות ההנחות לילדים כפופות לאכסון בחדר זוגי אליו תוכנסנה מיטות נוספות (לעיתים מתקפלות או ספה נפתחת)

כלכלה
בכל מסלול טיול המופיע בחוברת מובא פירוט הארוחות הכלולות במחיר. תפריט הארוחה קבוע מראש. התפריט אינו כולל משקאות כלשהם.

סיורים
בכל תוכנית טיול פורטו הסיורים על סוגיהם השונים והביקורים הכלולים בטיול סדר הביקורים באתרים וסדר ימי הטיול עשויים להשתנות בכפוף לאילוצי האתר/מקום. סיורים מודרכים הינם בהדרכת מדריכי אלרום או מורי דרך מקומיים (בתרגום מלווה הקבוצה), בהתאם לנהוג בארצות אלה.
סיורי היכרות יערכו בהדרכת מלווה הקבוצה. סיורים אלה קצרים מהסיורים המודרכים ויערכו באוטובוס או בסיור רגלי או בתחבורה הציבורית (על חשבון הנוסע) לפי העניין, המקום והתנאים ובהתאם לשיקול דעתה של טיולי אלרום.

סיורי ערב יתבצעו לרוב בתחבורה ציבורית (על חשבון הנוסע) או בסיור רגלי, אלא אם צוין אחרת.

תחבורה יבשתית
אוטובוסי תיירים נוחים להעברת הנוסעים וחפציהם לכל בתי המלון ומהם, לביצוע תוכניות הסיורים והביקורים הכלולים במחיר הטיול, כפי שפורט בתוכנית. האוטובוס להסעות הבינעירוניות עם מיזוג אוויר או איוורור בהתאם לעונות השנה ולמדינה. נוסע שמצטרף לטיול בחו”ל, או אינו מגיע בטיסה יחד עם הקבוצה וכן נוסע שמקצר או מאריך את שהותו בחו”ל ואינו חוזר עם הקבוצה אינו זכאי להסעות מ/אל נמל התעופה או להחזר תמורתן.

מטען
מטען הנוסע יכלול מזוודה אחת בגודל בינוני ותיק יד לכל נוסע, אשר משקלם הכולל אינו עולה על 20 ק”ג. תנאי הטסת המטען בטיסות נקבעים ע”י חברות התעופה ועלולים להשתנות ועל הנוסע לוודאם אצל סוכן הנסיעות. עבור מטען עודף, גודל מזוודה חריג או מזוודה נוספת, תגבה חברת התעופה תשלום נוסף ישירות מהנוסע בהתאם לתנאים הנהוגים אצלה. יתכנו מקרים בהם חברות התעופה יגבילו את משקל ו/או יחידות הכבודה לפחות מהמצוין לעיל. בטיסות פנים בארה”ב חלק מחברות התעופה גובות תשלום עבור כל מזוודה וחיוב זה יחול על הנוסע בלבד וישולם על ידו ישירות לחברת התעופה.

תשר (טיפים(
תשר לנותני השירותים בחו”ל כגון: נהגי האוטובוסים, מדריכים מקומיים, פקידי קבלה, מלצרים, סכום זה אינו כולל תשר למלווה הקבוצה, אשר יינתן ע”י המטיילים ועל פי שיקול דעתם. הסכום המומלץ הינו כ-$5( או €5 לאדם ליום  באירופה)

דמי רישום וטיפול
דמי רישום וטיפול בסך 50 דולר לנוסע, אשר לא יוחזרו בשום מקרה, ייגבו בעת ההרשמה.

מלווה קבוצה
מלווה קבוצה ישראלי מצוות המלווים של “טיולי אלרום” או של כל גורם תיירותי אחר עמו יבוצע הטיול, יהיה מופקד על ניהולו הסדיר והתקין של הטיול, במשך השהות בחו”ל ובתנאים המפורטים תחת הכותרת “מלווה הקבוצה” שבתנאי ההשתתפות שלהלן.

מחיר הטיול
מחיר הטיול סה”כ כולל סידורי קרקע, טיסות, מסי נמל, דלק היטל ביטחון, ודמי רישום וטיפול. המחיר הקובע של הטיולים מפורסם באתר האינטרנט שלנו. המחיר הקובע הינו המחיר שנמסר למבצע ההזמנה ביום ההזמנה בפועל.

המחירים אינם כוללים:
מסמכים ואשרות כניסה
הוצאת דרכון, בדיקת תוקפו, הארכת תוקפו והנפקת אשרות כניסה למדינות השונות הינן באחריות הנוסע ו/או סוכן הנסיעות ואינה באחריות “טיולי גשר”. (ר’ סעיף “אשרות ודרכונים” שלהלן) תשלום בגין אגרות, היטלים, ודמי טיפול להוצאת/הארכת דרכון והנפקת אשרות כניסה, אשר יגבה בנפרד ע”י סוכן הנסיעות. מבוגר הטס עם ילד קטין שאיננו ילדו שלו ואפילו וקיימת שייכות משפחתית, חייב להציג בדלפקי הבידוק לטיסה מסמך נוטריוני המאשר כי הורה הילד יודע ומאשר את הטסת הילד עם הנוסע המבוגר הנ”ל, אחרת לא יתקבלו לטיסה. מובהר לנוסע כי במידה ולא יסדיר עניינים אלו, יתכן שלא יוכל לצאת את הארץ
ו/או להיכנס לארצות היעד ו/או מי מהן.

מסים ו/או תוספות בגין התייקרות הדלק
אגרות נוסע, היטלים, מסי נמל ומעברי גבול ובטיסות הפנימיות בארצות אמריקה, אסיה ועוד, אשר אינם נגבים עם כרטיס הטיסה בארץ, אינם כלולים במחיר הטיול וישולמו ישירות לרשויות בחו”ל ע”י הנוסע. תוספות בגין התייקרות מחירי הדלק הנגבים ע”י חברות התעופה ייגבו בעת הצורך, בנוסף למחיר הטיול.

ארוחות
ארוחות אשר לא פורטו בתוכנית הטיול או באתר האינטרנט שלנו אינן כלולות במחיר הטיול.

שינויים בכרטיס הטיסה
נוסע שייצא מהארץ ו/או יחזור במועד שונה מזה של הקבוצה יחוייב בדמי טיפול בסך 50 דולר ארה”ב, בנוסף לדמי השינוי שתגבה חברת התעופה ו/או מי מטעמה. הנוסע לא יהיה זכאי ללינות שינתנו על ידי חברת התעופה לקבוצות במעבר (LAY OVER), כמו כן תחול תוספת מחיר במקרים של שינוי ביעד, סוג הטיסה וכיו”ב, עפ”י התנאים של חברת התעופה. יש לוודא כי איות השם תואם את המופיע בדרכון לפני כרטוס כרטיסי הטיסה. שינוי שם לאחר הכירטוס כרוך בתשלום.

תוספת ליחיד בחדר
תוספת ליחיד בחדר תגבה בנוסף למחיר הטיול.

תוספת לרוכשי סידורי קרקע בלבד
תוספת לרוכשי סידורי קרקע בלבד, תגבה בנוסף למחיר הטיול, לנוסע אשר אינו רוכש כרטיסי טיסה בינלאומיים במסגרת הטיול. תוספת זו אינה כוללת את מחיר טיסות הפנים (במידה וקיימות) יש לבדוק בעת ההרשמה האם במסלול הטיול מתוכננות טיסות פנים ומה עלותן. בטיולים מסוימים אין אפשרות להזמנת סידורי קרקע בלבד. יש לבדוק את המחיר בעת ביצוע ההזמנה.

שונות
כרטיסים למופעים ובילויים שלא נכללו בטיול. שירותים מיוחדים ושימוש במתקנים בבתי המלון כמו הזמנת סרטים, מיני בר, כביסה, כספת סאונה, חדר כושר, מגרשי טניס, ספורט ימי, שמשיות, מגבות בבריכת שחייה וכד` וכל שירות בעל אופי אישי, מטען עודף בטיסות או שינוי בתנאי עלויות כבודת הנוסע או כרטיס הטיסה בחברות התעופה, אינם כלולים במחיר הטיול.

ביטוח
הנוסעים ומטענם אינם מבוטחים בביטוח כלשהו במסגרת הטיולים. אנו ממליצים לנוסעים לבטח את עצמם ואת מטענם. (ראה סעיף נזיקין וביטוח).

תנאים ומידע כללי:

הרשמה והשתתפות
הטיולים המוצעים בחוברת זו, מוצעים לציבור בתנאים המפורטים להלן, ועצם הרשמת הנוסע לטיול וגם/או השתתפות בטיול מהווה את הסכמתו המפורשת לתנאים אלה. חוברת זו, תנאי ההשתתפות והמידע הכללי שלהלן, מהווים את חוזה ההתקשרות בין הנוסע שנרשם לבין “טיולי אלרום” ו/או מי מטעמם. לא תתקבל כל טענה כי הנוסע לא קרא ו/או לא הסכים לתנאים אלו והמידע המופיעים בחוברת זו, קודם להרשמתו לטיול ו/או השתתפותו בטיול. “טיולי גשר” מזמינה בעבור הנוסע את שירותי התיירות מאת ספקי השירותים השונים בהתאם לפרטים המפורטים בחוברת זו. “טיולי אלרום ” מתחייבת לבצע את ההזמנה במיומנות, למסור לספקי השירותים את המידע הרלוונטי לעסקה ולוודא התאמת ההזמנה למבוקש, ואולם לא תהיה אחראית לשיבושים ו/או תקלות בלתי צפויים ושאינם בשליטתה, אם יחולו אצל ספקי השירותים, אלא אם ידעה או היה עליה לדעת מראש על אותה תקלה או שיבוש של ממש. במקרה של בקשה מיוחדת של הנוסע, אשר הועברה ל”טיולי אלרום" ” על ידי הלקוח אלרום  תעביר את הבקשה לספק השירות הרלבנטי, אולם לא תהיה מצידה התחייבות למילויה, אלא אם אושר לסוכנות הנסיעות או לנוסע בכתב כי הבקשה תקוים. כאשר בקשה מיוחדת שנכללה בהזמנה נוגעת לדרישות חיוניות לנוסע מפאת צרכיו הייחודיים, תבדוק “טיולי גשר” מול ספק השירות האם ניתן לקיים את הבקשה, ותמסור לסוכנות הנסיעות או לנוסע הודעה על תוצאות בדיקתה טרם אישורה הסופי של ההזמנה.

האחריות הבלעדית לביצוע השירותים בפועל היא על ספקי השירות בלבד, כולל בקשות מיוחדות בכל הנוגע למלון ו/או לחברת תעופה או כל שרות אחר המועברות על ידי “טיולי אלרום” לספקי השירות הרלבנטי, אלא אם אירעה תקלה בשל מעשה או מחדל של “טיול אלרום” . בכל מקרה של תקלה ו/או אי התאמה על הנוסע לפנות בהקדם, במישרין או בעזרת “טיולי אלרום”, לספקי השירותים המתאימים.

הרשמה ותשלום
הרשמת הנוסע לטיול המפורט בחוברת זו תעשה באמצעות טופס הרשמה . עם ההרשמה לטיול ישלם הנוסע סך של   50% מעלות הטיול הכוללים דמי רישום וטיפול בסך 50$. דמי רישום וטיפול אלה אינם מוחזרים בכל מקרה של ביטול השתתפות בטיול שיעשה ע”י הנוסע. מכל סיבה שהיא, לרבות ביטול עקב מחלה או מוות במשפחה.  השתתפותו של הנוסע בטיול מותנית בכך ש”טיולי אלרום ” קיבלה את מלוא התשלום עבור הטיול לא יאוחר מ-15 יום לפני מועד תחילת הטיול. במקרה ו”טיולי אלרום ” לא תקבל לידיה את מלוא התשלום כמפורט לעיל “טיולי אלרום ” רשאית לבטל את הרשמת הנוסע והשתתפותו בטיול ללא כל אחריות מטעמה בקשר ו/או בנוגע לכך.

מחירים
מחירי הטיולים מבוססים על תעריפי עלות השירותים בארץ ובחו”ל, תעריפי הטיסות, שיעורי ההיטלים בארץ, המסים והאגרות בחו”ל ושערי החליפין של המטבעות השונים לדולר ארה”ב או לאירו כפי שהיו ידועים ביום הדפסת חוברת זו. כל תוספת עלות הנובעת משינוי באחד המרכיבים הנ”ל, לרבות שינוי בשערי המטבע ותעריפי הטיסות, אשר התווספה טרם תשלום תמורת הטיול על ידי הנוסע, תחול על הנוסע בלבד.
ככל שיחול שינוי על פי דין בשיעור מיסי הנמל, היטלי הביטחון ו/או כל מס או היטל אחר החלים על הנוסע מיום ההזמנה ועד ליום אספקת השירותים, יתווסף הפרש  הנובע מהשינוי בגובה הרכיבים הללו ביחס למחיר הזמנתו של הנוסע למחיר ההזמנה.

במקרה שיחול שינוי במחיר “תוספת/היטל הדלק” הנגבה על ידי חברות התעופה, יחולו ההוראות שלהלן:
במקרה של עליה ב”תוספת/היטל הדלק” על פי דרישת חברת התעופה שתיכנס לתוקפה לפני שהנוסע שילם תשלום כלשהו עבור הטיול, “טיולי אלרום” רשאית לחייב את  הלקוח בלבד ש”טיולי אלרום ” מסרה ללקוח  הודעה על השינוי הצפוי מיד לאחר שנודע לה עליו, ועשתה כל שביכולתה על מנת לאפשר לנוסע לשלם את מחיר הטיול מבלי לחייב בתשלום ההפרש האמור. במקרה בו תחליט “טיולי אלרום ” לחייב את הנוסע בתוספת בגין עליה ב”תוספת /היטל הדלק” על פני סעיף זה, תינתן לנוסע האפשרות לבטל הזמנתו בתוך יומיים מיום ההודעה שניתנה לנוסע על התוספת, ובתנאי שבינתיים לא נעשה כרטוס על פי הוראת הנוסע, וזאת ללא חיוב בדמי ביטול. במקרה של הפחתה ב”היטל הדלק” לפני שנעשה כרטוס כרטיס הטיסה הרלבנטי, יופחת מחיר כרטיס הטיסה בהתאם.

שערי מטבע זר
המחירים נקובים במטבע זר כאשר התשלום הינו בשקלים לפי שער העברות/המחאות גבוה האחרון של המטבע ביום התשלום בפועל כאשר במקרה של פירעון לשיעורין הינו יום התשלום הדחוי.

דמי ביטול/שינוי
במקרה שנוסע יבטל את הזמנתו לטיול או לחלופין יבקש לשנות את תאריכי הטיול או לעבור לטיול אחר, יחולו דמי רישום וטיפול בסך 50 דולר לנוסע וכן דמי ביטול על שירותי קרקע + טיסות + שייט, לפי העניין, כמפורט להלן בהתאם למועדים והשיעורים מן התמורה כדלקמן (ואלו לא יוחזרו לנוסע)

דמי ביטול על שרותי קרקע(כללי)
ניתן לבטל עד 14 ימי עסקים, פחות מ-14 ימי עסקים, משלמים 50% משרותי הקרקע.
4) בכל הטיולים, ביטול של פחות מ-7 ימי עסקים או אי הגעה לטיול – 100% דמי ביטול.

(בכל מקרה דמי הביטול הספציפיים מופיעים בכל תכנית טיול והם המחייבים)

דמי ביטול על טיסות (בנוסף לדמי הביטול על שרותי הקרקע)
 טיסות מת"א וחזרה לת"א: עד 46 ימי עסקים לפני היציאה ללא דמי ביטול, 31-45 ימי עסקים 400$ דמי ביטול, 22-30 ימי עסקים $650 דמי ביטול, פחות מ-22 ימי עסקים לפני הטיול 100% דמי ביטול.
טיסות שכר בינלאומיות: עד 40 ימי עסקים לפני יציאה ללא דמי ביטול, 39-20 ימי עסקים $250 דמי ביטול, 19-7 ימי עסקים $600 דמי מביטול, פחות מ-7 ימים 100% דמי ביטול.
טיסות פנימיות
עד 31 ימי עסקים ללא דמי ביטול, מתחת ל-31 ימי עסקים 100% דמי ביטול.

* בכל טיפול בבקשת ביטול ללא קשר לכמה זמן נותר עד הטיסה יחולו $50 דמי טיפול.

יום יציאת הטיול אינו נספר כיום עסקים למניין ימי הביטול. ימי עסקים – ימים שני עד חמישי (שאינם ערבי חג/חג בארץ או בחו”ל) בין השעות 09:00 ל-16:00 בלבד ושישי בין השעות 09:00 – 13:00 בלבד, (שאינם ערבי חג/חג בארץ או בחו”ל). הודעת הביטול/שינוי תיעשה בכתב ל”טיולי אלרום” באמצעות סוכנות הנסיעות שבה נרשם הנוסע. נוסע אשר לא יופיע לטיול או ימנע מיציאה לטיול או יפסיק השתתפותו בטיול לאחר היציאה לטיול, מכל סיבה שהיא, יחוייב בתשלום דמי רישום וטיפול ודמי ביטול בשיעור של 100% ממחיר הטיול.

במקרה והוסדרה לנוסע אשרת כניסה, יחול התשלום עבור הסדרת האשרה על הנוסע. ל”טיולי אלרום” זכות הקיזוז של הסכומים הנ”ל מסכומים ששולמו לה על ידי סוכנות הנסיעות.
ייתכנו מקרים בהם החברה תבצע מראש שינויים בטיול עקב אילוצים שונים. במקרה כגון זה תעביר “טיולי גשר” הודעה על כך לסוכנות הנסיעות ויהיה באפשרותה של סוכנות הנסיעות לבטל ההזמנה ללא דמי ביטול בתוך 3 ימי עסקים מיום מועד קבלת ההודעה על כך מ”טיולי אלרום”.

דמי ביטול בעסקת מכר רגיל
למרות האמור בתנאי השתתפות אלה בהתאם לדין התקף במועד הוצאת החוברת לדפוס, רשאי מזמין (שאינו לקוח עסקי) לבטל את העסקה אצל סוכן הנסיעות (“העוסק”) ובלבד שהביטול ייעשה תוך 14 יום מיום עשיית העסקה או מיום קבלת המסמך המכיל פרטים על העסקה, לפי המאוחר, ובכפוף לכך שמועד ביטול העסקה לא יחול בתוך 18 יום, שאינם ימי מנוחה, לפחות קודם למועד תחילת השירות (“ימים שאינם ימי מנוחה” משמעם – ימי עסקים שהינם ימי חול לא כולל שבת וחגים).
ביטל המזמין את הסכם הרכישה, תשיב סוכנות הנסיעות למזמין את תמורה ששילם בניכוי דמי ביטול שלא יעלו על 5% ממחיר העסקה לנוסע או 100 ₪ לנוסע לפי הנמוך מביניהם.
זכות הביטול לא תחול לגבי שירותי הארחה, נסיעה (טיסה, שיט, טיול מאורגן וכיו”ב), חופש ובילוי המתבצעים מחוץ לישראל לרבות:
טיסת המשך לטיסה שיצאה מישראל והניתנת באמצעות חברה אחרת.
חבילת נופש מחוץ לישראל למעט טיסה מישראל ואליה שאינה טיסת המשך.

זיכויים והחזרים
נוסע אשר יפסיק את השתתפותו בטיול במהלכו לא יהיה זכאי לקבל החזר כלשהו של כספים ששולמו על ידו. לאחר יציאת הקבוצה מהארץ לא יוחזרו כספים עבור כל חלק של טיול או אירוע בו לא השתתף הנוסע מכל סיבה שהיא, לרבות סיור, קטע מסיור, או מסלול בו לא נסע, ארוחות שלא נוצלו, בתי מלון, כניסה לאתרים וכיו”ב. “טיולי גשר” ממליצה לכל נוסע לבטח את עצמו (ראה פרק “נזקין וביטוח” להלן). סוכני “טיולי אלרום”, ו/או נציגיה ו/או שלוחיה ו/או מלווי הקבוצה או כל אחד אחר אינם מוסמכים להחזיר או להבטיח החזרת כספים או להסכים לכל סטייה מהתנאים המפורטים.
נוסעים שיבקשו מראש לוותר על ימי טיול בתחילת הטיול או בסיומו ויקבלו את הסכמת “טיולי גשר” לכך בכתב, יזוכו בגין הלינה בלבד סכום הזיכוי ללילה, לאדם  יהיה 30 דולר. בטיולים לתאילנד ובטיולים המוגדרים כ-low-cost הזיכוי ללילה יהיה 20 דולר. לא יינתן זיכוי עבור לינות שינתנו ע”י חברות התעופה לקבוצות במעבר (lay-over).

ביצוע טיול וצירוף קבוצות
"טיולי אלרום" תהיה רשאית לבטל כל טיול מכל סיבה שאינה תלויה בה, לרבות אם מספר הנרשמים אינו מצדיק את ביצוע הטיול, וזאת על פי שיקול דעתה של "טיולי גשר". יודגש כי ביצוע הטיול מותנה במספר משתתפים מינימלי. "טיולי אלרום " תודיע לנוסע באמצעות סוכן הנסיעות על ביטול הטיול כאמור לעיל, זמן סביר לאחר שיוודע לה על הנסיבות שגרמו לצורך בביטול הטיול. כספים ששולמו, יוחזרו כשהם צמודים לשער דולר מכירה ביום ההחזר. ההחזר יועבר לנוסע ע”י סוכנות הנסיעות בתום 30 יום ממועד הביטול, בכפוף להסדרי התשלום שנעשו בין הנוסע לסוכנות הנסיעות. במקרה של ביטול טיול כאמור, תחזיר "טיולי גשר" את כל הכספים ששולמו לה ולא תהיה חייבת לשלם לנוסע פיצוי כלשהו. "טיולי גשר" רשאית לשתף פעולה עם גורם תיירותי אחר, עפ"י שיקול דעתה, ולאחד נרשמים לקבוצה משותפת ואינה מתחייבת להודיע מראש לנוסעים על החלטות מסוג זה.

השתתפות בטיול
“טיולי גשר” שומרת לעצמה את הזכות לדחות בקשת הרשמה או לבטלה  לגבי כל נוסע  אשר על פי שיקול דעתה, אינו מתאים להימנות עם משתתפי הטיול, או עלול להפריע למהלך התקין של הטיול ו/או לפגום בו, וזאת ללא כל צורך לנמק עמדתה. כמו כן רשאית “טיולי גשר” על פי שיקול דעתה הבלעדי להפסיק השתתפות נוסע בטיול, אם לדעתה המשך השתתפותו פוגעת ו/או מפריעה למהלכו התקין של הטיול. במקרה של הפסקת השתתפותו של נוסע בטיול כאמור, “טיולי גשר” תחזיר לנוסע את החלק היחסי של הסכום ששולם על ידו בגין הטיול בניכוי ההוצאות שיגרמו לה בשל הפסקת השתתפותו כאמור. על הנוסע להודיע ל”טיולי אלרום ”, , ובטרם הרשמתו לטיול על כל מגבלה פיזית, או בריאותית ו/או נפשית ו/או כל מגבלה שהיא, שיש בה כדי להכביד ו/או להקשות על השתתפותו של הנוסע בטיול. ולעניין זה חלה על הנוסע חובת הגילוי בחוק חוזה הביטוח. במידה ולא יעשה כן, רשאי מלווה הקבוצה למנוע ממנו להשתתף בפעילויות מסוימות אשר בהתאם לשיקול דעתו של מלווה הקבוצה עשויות לסכן את הנוסע ו/או מי מחברי הקבוצה. במקרה כזה, לא יהא זכאי הנוסע לקבל החזרים כלשהם. נוסעת בהריון מחויבת באישור רופא המאשר לה לטוס ובכל מקרה העלתה לטיסה כפופה לאישור חברת התעופה ועל הנוסעת לברר מראש לפני ביצוע ההזמנה מהם תנאי חברת התעופה בנוגע להטסת נוסעת בהריון. ידוע לנוסע שהסכמת “טיולי אלרום ” לרשמו לטיול, נסמכת על כך שבהעדר הודעה כאמור, הנוסע אינו מוגבל באופן כלשהו מלהשתתף בטיול. כל תקלה ו/או הוצאה שתגרם כתוצאה ממצבו הרפואי ו/או הנפשי של הנוסע, תחול על הנוסע בלבד. לא תתקבלנה טענות נוסעים בנדון, בדיעבד.

חברים לנסיעה
מגוון רב של אנשים מכל השכבות ומכל מוצא, רקע וצביון דתי נוסעים לחו”ל. הטיולים המפורטים בחוברת זו פתוחים להרשמה לציבור הרחב וללא הגבלת גיל. “טיולי גשר” אינה מתחייבת שתהיה התאמת גיל, או כל התאמה אחרת בין המשתתפים, לרבות כישוריהם ו/או מצב בריאותם. תחום גיל מומלץ בטיולים מסוימים, כגון טיולי משפחות, הינו בגדר המלצה בלבד ואין באפשרות “טיולי אלרום” לוודא באופן מוחלט התאמת הגיל. לא תתקבלנה טענות בנושאי גילאי המטיילים, חריגה מהגבלת גיל, כישורי המטיילים או מצב בריאותם.

תחבורה
בטיולים המפורסמים בחוברת זו יעמוד לרשות הקבוצה אוטובוס עם נהג לביצוע תכנית הסיורים והטיולים השונים הכלולים בתכנית הטיול, כפי שפורטו במסלול כל טיול. האוטובוס לא יהיה בהכרח צמוד לקבוצה משך כל שעות היממה ובכל מקרה שעות עבודתו של הנהג כפופות לחוקי התעבורה בארצות הביקור השונות. אין זו מחובתו של נהג האוטובוס להסיע את הקבוצה בשעות הפנאי, ו/או בימים ו/או בערבים החופשיים, למקומות בילוי ולאתרים שאינם כלולים בתכנית הטיול, לבצע טיולי ו/או סיורי בחירה וכאלו שהוצעו במסלול כאפשרות בלבד. הנהג זכאי לתשלום עבור שירותים נוספים כאלה. בטיולים בהם צוין כי האוטובוס ממוזג אוויר, תהיה ההסעה מעיר לעיר באוטובוס ממוזג אוויר, הסעה בין נמל התעופה למלון ו/או הסעה בתוך העיר, יתכן ותהיה באוטובוס לא ממוזג. רמת המיזוג תהיה על פי הנוהג הקיים בארצות היעד. “”טיולי אלרום ” אינה מתחייבת שהמיזוג יפעל בצורה מושלמת בתנאי חום קשים ואינה אחראית לתקלות העלולות להיגרם במערכת מיזוג האוויר ו/או  בתקינות האוטובוס. “טיולי אלרום” תפעל ככל שניתן בנסיבות לתיקון התקלות בהקדם האפשרי. תפעול האוטובוס כפוף לחוקים המקומיים של המדינות השונות ועל פיהם אסורה הפעלת המזגן כל עוד האוטובוס אינו בתנועה ועל הנהג חלה חובת מנוחה של 9 שעות מדי לילה. בעת כל ירידה מהאוטובוס בין אם לסיור מתוכנן או להפסקה, חלה על הנוסע החובה לקחת עימו את כל החפצים והמסמכים יקרי ערך שלו ולא להשאירם בתא הנוסעים או המטען של האוטובוס.

נוסע בודד
לנוסע בודד מומלץ להזמין חדר ליחיד. אין באפשרות “טיולי אלרום” להבטיח התאמת גיל או כל התאמה שהיא בין שותפים לחדר, מלבד שיבוץ שותף מאותו מין (ראה פרק “עישון”). נוסע בודד אשר נמצא לו שותף לחדר ולפני יציאת הטיול ביטל שותפו את הטיול ו/או ביקש שותפו סידור לינה שונה, יחוייב הנוסע הבודד בתוספת תשלום עבור חדר ליחיד. נוסע בודד שהזמין חדר בתפוסה זוגית, שיבקש במהלך הטיול להיפרד משותפו לחדר מכל סיבה שהיא (ראה פרק “עישון”) יחוייב בתוספת תשלום עבור חדר ליחיד, וגם שותפו לחדר יתבקש להוסיף תשלום עבור חדר ליחיד. קבלת חדר ליחיד במקרה כזה מותנית בתוספת התשלום עבור שני חדרים ליחיד. במידה ואחד השותפים לא יוסיף תשלום כאמור לעיל ו/או לא יתאפשר למלון לספק חדרים כמבוקש, יישאר הנוסע בחדר זוגי עם שותפו לחדר. חדר ליחיד ניתן בבתי מלון בלבד ואינו מובטח במקומות לינה אחרים כגון: רכבות וספינות, בבתי מלון שניתנים ע”י חברות התעופה במסגרת חניית ביניים, (lay over) לא מובטח חדר ליחיד.

עישון
“טיולי גשר” מבקשים להזכיר לנוסעים כי חל איסור עישון במהלך הטיסות ובזמן הנסיעה באוטובוס ואף בחלק מהמלונות בהם ישתכנו הנוסעים. בכל מקרה “טיולי גשר” לא תהיה אחראית לנזק כלשהו שיגרם לנוסע, כתוצאה מסירוב של מי ממשתתפי הטיול ו/או נהג האוטובוס להימנע מעישון. “טיולי גשר” אינה מתחייבת לשבץ בחדר משותף נוסע שנרשם כבודד עם נוסע שאינו מעשן, גם אם תתבקש לעשות כן. נוסע בודד שיסרב לקבל חדר משותף עם נוסע אחר מעשן, לפני היציאה לטיול ו/או במהלכו יחויב בתוספת תשלום עבור חדר ליחיד בהתאם לתנאים דלעיל (ראה פרק “נוסע בודד” לעיל).

בתי מלון
בתי המלון בטיול יהיו מדרגת תיירות, תיירות טובה או ראשונה, אלא אם צויין אחרת בתוכנית הטיול. בשמורות הטבע הלינה בדרך כלל בלודג`ים. במסלולים הכוללים לינה במהלך נסיעה מעיר לעיר יתכן והלינה תהיה במוטלים. במעבורת הלילה בסקנדינביה הלינה בתאים פנימיים עם מיטות עליונות ותחתונות. דרוג בתי המלון נקבע ע”י רשויות התיירות המקומיות ו/או ספקים מקומיים (כך לדוגמא כפי שקיים באנגליה), על פי הקריטריונים המקובלים באותו מקום. במסגרת הטיולים מציעה “טיולי גשר” מגוון רחב של בתי מלון, חלקם במרכזי הערים או בפרברי הערים וחלקם מחוץ לערים. “טיולי גשר” תעשה ככל יכולתה לאכסן את הנוסעים בבתי המלון המופיעים ברשימת המלונות שתועבר באמצעות סוכנות הנסיעות לנוסע לפני היציאה לטיול, אולם יתכנו שינויים בשל הזמנת יתר שביצע המלון. במקרה כזה שומרת “טיולי גשר” לעצמה את הזכות להסדיר מלון חלופי באזור או לעתים מחוץ לאזור. בתי המלון יהיו ברמה דומה לאלו המפורסמים בחוברת לגבי כל טיול וטיול. ברם, מודגש בזאת כי זהות בתי המלון להבדיל מרמתם המובטחת איננה חלק מהתחייבות “טיולי אלרום”, מאחר ויתכנו שינויים של “הרגע האחרון” גם לאחר יציאת הקבוצה מהארץ מסיבות שאין “לטיולי אלרום” שליטה עליהן. “טיולי אלרום ” תיידע את הנוסע מוקדם , ככל האפשר, בדבר כל שינוי כאמור, עם היוודע לה הדבר. שעת הכניסה לחדרים ופינויים הנה עפ”י מדיניות כל מלון ומלון, ולרוב הכניסה הינה החל מהשעה 15:00 ופינוי לפני השעה 10:00 וזאת על מנת לאפשר לעובדי המלון לארגן את החדרים עבור האורחים הבאים – זאת בלי קשר למועדי הטיסות.  יתכנו מקרים שבהם תאלץ הקבוצה להמתין עד לקבלת החדרים או לאחר פינוי החדרים, בהתאם לשעות הנ”ל. הגעה מאוחרת למלון ו/או עזיבה מוקדמת של המלון עשויות להביא להפסד ארוחה/ארוחות ו/או לקבלת ארוחה/חות מסוג שונה והכל בהתאם לנוהגי המלון ואחריותו.

האכסון בבתי המלון יהיה בחדרים זוגיים עם מיטה כפולה או שתי מיטות נפרדות, כפי שיקבע ע”י בית המלון. אין אפשרות להתחייב על סוג המיטות מראש, אף אם נתבקש מראש. נוסע יחיד ישוכן בחדר משותף עם נוסע זר אחר מהקבוצה ולא תתקבלנה טענות על אי התאמה. חדר ליחיד יתכן ויהיה קטן יותר מחדר זוגי. נוסע המעוניין בחדר ליחיד חייב להזמינו מראש בארץ תמורת תשלום נוסף. “טיולי גשר” אינה מתחייבת לקבל או לאשר הזמנת חדר ליחיד לכל נוסע שיבקש זאת. במקרים חריגים שאינם בשליטת “טיולי גשר” שבהם ישוכן מטייל שהזמין חדר ליחיד, בחדר משותף עם מטייל נוסף או שניים, לנוסע יוחזר החלק היחסי של תשלומו עבור תוספת לחדר ליחיד, באופן יחסי לאותם ימים שבהם לא שהה בחדר ליחיד והנוסע לא יהיה זכאי לפיצוי נוסף מ”טיולי אלרום” ו/או מי מטעמה. במקרה של הזמנת חדר ל-3  , תיתכן אפשרות שתוכנס מיטה או מיטות נוספות (לעיתים מיטה מתקפלת או ספה נפתחת) לחדר זוגי הכל לפי שק”ד הבלעדי של המלון ואין באפשרות “טיולי אלרום” להבטיח חדר גדול יותר במקרה זה. בארה”ב וקנדה הנוהג הוא שבתי מלון מספקים חדר עם 2 מיטות בלבד לרוב 2 מיטות זוגיות. משפחה/חבורה בת 3-4 נפשות המבקשת חדר אחד, תתאכסן בחדר עם שתי מיטות כמוסבר לעיל, לפחות אחת מהן תהיה זוגית ולא תוכנס מיטה נוספת לחדר. נוסע שימסור בעת ביצוע ההזמנה מידע שגוי על גילו של ילד בחדר הורים על מנת לקבל מחיר מוזל יותר, יחוייב במקום ע”י המלון או ע”י “טיולי אלרום” גם לאחר שובו ארצה עבור ההפרש במחיר מלא על פי מחירון המלון, ללא אפשרות לקבלת החזר. בבתי מלון אין זהות מושלמת בין החדרים, לרבות מבחינת רמתם ו/או גודלם ו/או תכולתם, יתכנו מקרים שבהם יקבלו נוסעים חדרים פחות טובים מחדרים שקיבלו נוסעים אחרים ובכל מקרה, שיבוץ הנוסעים בחדרים נעשה על ידי הנהלת המלון ובאחריותה ואין הדבר בשליטת “טיולי גשר”.
לא ניתן להבטיח קומה, אגף, מיקום בקומה, סוג חדר מסוים או קבלת דלת מקשרת. במספר בתי מלון קיימים בנוסף לבניין המרכזי גם אגפים, שונים, וילות ובונגלוס המהווים חלק בלתי נפרד מהמלון. אין “טיולי אלרום” יכולה להבטיח שכל הנוסעים ישתכנו בבניין המרכזי. בארצות רבות, בתי המלון או חלקם, אינם בהכרח ממוזגים. בבתי מלון ממוזגים, “טיולי גשר” אינה מתחייבת שהמיזוג יפעל בצורה מושלמת ו/או כי לא יהיו תקלות במערכת מיזוג האוויר. בבתי מלון ממוזגי אויר תתכן הפסקת פעילות המזגן בשעות מסוימות על פי נוהגי המלון ו/או חוקי המדינה. באתרים השונים מופעלים המזגנים לשעות ספורות ביממה וזאת בהתאם לתקנות האנרגיה בכל מדינה (כפי שקיים לדוגמא בטורקיה או ביוון).

השיבוץ בחדרים, תחזוקת, תקינות ו/או הפעלת מערכות, שירותים ומתקנים במלון לרבות מעלית, מזגנים וכיו”ב כמו גם זמינות ואו איכות ו/או טיב השירותים והמזון הניתנים במלון וכן קיומם של שיפוצים מכל סוג שהוא הנעשים במלון ו/או בחדרים ואו בסביבתם, רעש במלון ו/או בסביבתו הנגרם מרחוב סואן, תחנת רכבת ושדות תעופה ו/או עקב עבודות ברחוב או בסביבה וכל מטרד אחר במלון – כל אלה אינם בשליטת ו/או בהשפעת “טיולי אלרום” ולפיכך אינם באחריותה, כי אם באחריות המלון, ובלבד ש”טיולי אלרום” מסרה לנוסע בעת ביצוע ההזמנה כל מידע שידעה או שהיה עליה לדעת אודות המטרד כאמור.

חלק מהשירותים המוצעים על ידי בית המלון הינם עונתיים ואינם פועלים בכל ימות השנה. הנהלת בית המלון המוזמן, רשאית לסגור מתקנים ו/או להפסיק מתן שירותים, על פי שיקול דעתה הבלעדי ואין ל”טיולי אלרום” כל אחריות למצבים אלה. יודגש כי לא חלה על הנהלת המלון חובת דיווח על עצם קבלתה של החלטה כאמור ולא תתקבל כל טענה בדיעבד, בגין העדר יכולת ניצול מתקן ו/או שירות כלשהו ו”טיולי אלרום” לא תהא אחראית לתלונות במידה ואחד מהשירותים במלון לא היה פעיל, אלא אם מסרה “טיולי גשר” לנוסע מידע מטעה בעניין זה או שנמנעה ממסירת מידע או מעריכת בירור למרות שנתבקשה לעשות כן על ידי הנוסע.
דרישות מיוחדות לעניין חדרים בבתי מלון, לרבות בנוגע לנושאים המפורטים לעיל, לא יחייבו את “טיולי גשר”, אלא אם אישרה “טיולי אלרום ” דרישות אלו בכתב ומראש לנוסע או לסוכנות הנסיעות.

אין “טיולי גשר” אחראית על תוכן הפרסום המופיע באתר האינטרנט של המלון ו/או סוכנות הנסיעות ו/או חברות תיירות אחרות.
שירותים נוספים הניתנים בבית המלון כגון סאונה, חדר כושר, טלוויזיה כולל סרטים בתשלום, שירות חדרים, חניה, שירותי אינטרנט ופקס, מגרשי טניס, שמשיות, מגבות בריכות שחייה, מסאג’ וכדומה, ניתנים בחלקם תמורת תשלום. יש לברר במלון בטרם השימוש במתקנים מסוימים, האם השימוש במתקנים אלה כרוך בתשלום. על הנוסע לברר עם המלון אילו מן השירותים המוזכרים הינם לשימוש חופשי או ללא תשלום נוסף. “טיולי אלרום” לא תהיה אחראית לדרישות תשלום כאמור.
אם חלילה נתקל מי מהנוסעים בבעיה במלון, עליו לפנות בזמן אמת להנהלת המלון ו/או למלווה הקבוצה, ובמידה ולא יעשה כן, לא יתקבלו תלונות על כך לאחר חזרתו ארצה.

כלכלה
בכל תוכנית טיול מפורטות הארוחות שתוגשנה במהלכו והכלולות במחיר הטיול. לרשות הנוסעים יועמדו כלי אוכל אישיים חד פעמיים. במקרים מסוימים יתכן וארוחות הבוקר תוגשנה ארוזות ישירות לחדרים. ארוחות הבוקר וכן ארוחות ערב בבתי המלון מוגשות לעיתים באולם מיוחד המשמש קבוצות בטיולים מאורגנים בלבד. הארוחות והסעודות המפורטות, הכלולות במחיר, תוגשנה במסעדות כשרות או באמצעות חברות קייטרינג העומדות תחת השגחות נוספות המקובלות במדינות השונות (בית דין, חב”ד ועוד). במקומות בהם אין מסעדות עליהן ניתן לסמוך מבחינת כשרות (כמו בפיורדים בסקנדינביה, באנדלוסיה שבספרד), יסופקו סלי מזון כשרים או ארוחות צמחוניות שהוכנו במיוחד עבור הקבוצה בהתאם להוראותינו. תפריט הארוחות שונה ממקום למקום כך גם סוג האוכל, טעמו, גיוונו, כמותו ואופן הגשתו. הזמנת משקאות, או מנות נוספות כרוכה בתשלום נוסף.
ארוחת בוקר: ארוחות הבוקר הינן ארוחות  קונטיננטליות, מבוססת על מוצרים מותרים. מוגשת בבתי המלון וכוללות משקה חם, לחמניה או לחם, חמאה וריבה. חצי פנסיון ארוחת בוקר + ארוחה עיקרית (ערב או צהריים(

ארוחות מיוחדות
נוסעים המעוניינים בארוחות צמחוניות חייבים להזמינן מראש בארץ, בעת ההרשמה לטיול. הזמנת ארוחות צמחוניות אינה כרוכה בתשלום נוסף, אולם המארגנים אינם מתחייבים כי יהיה באפשרותם לספק במהלך הטיול או בחלק ממנו ארוחות צמחוניות כמבוקש. נוסע המזמין אוכל צמחוני חייב לקחת בחשבון כי ארוחה צמחונית כוללת בדרך כלל סלט חסה או ירקות, ביצים או תפו”א וכיו”ב, אין אפשרות לגוון את הארוחות, לא תמיד ניתן לקבל דגים ולעיתים כרוך הדבר בתשלום נוסף, ישירות לבית המלון או למסעדה. קיימת אפשרות שהארוחות בשבת תהיינה קרות עקב אי אפשרות של חימום המזון בשבת. “טיולי גשר” אינם מתחייבים לספק ארוחות טבעוניות או כל סוג של ארוחות דיאטטיות, גם כאשר הנוסע מבקש להזמין ארוחות מסוג זה מראש. (מלבד בטיסות מסויימות ובאחריות חברות התעופה). הארוחות במהלך הטיסות הינן באחריות חברות התעופה בלבד והמארגנים אינם אחראיים לסוג, טיב, כשרות הארוחות, או לקבלת ארוחות מיוחדות שהוזמנו ע”י הנוסע או לאי קבלת ארוחה בכלל.

מלווה הקבוצה
מלווה הקבוצה הינו איש קשר בין “טיולי אלרום” לנוסעים וישמש כמנהל אדמיניסטרטיבי לקבוצה במשך כל ימי הטיול. אין “טיולי גשר” מתחייבת למלווה קבוצה מסוים גם אם נקבע מראש ובאפשרותה על פי שיקול דעתה להחליפו. במסגרת תפקידו יטפל המלווה בין היתר בארגון סידורים שונים, בניהולו התקין של הטיול, האוטובוס, מדריכים מקומיים, בתי מלון, מסעדות, מעבורות וכיו”ב. יתכנו מקרים בהם המלווה ימתין לקבוצה בחו”ל . כמו כן, במקרים מסוימים יתכן והמלווה יאלץ להיפרד מהקבוצה בחו”ל, ובמקרה זה יועמד לרשות הקבוצה נציג מקומי בעת ההעברה לנמל התעופה.

מנין ימי הטיול
במניין ימי הטיול המפורסמים בחוברת זו נכללים יום היציאה מהארץ ויום החזרה לארץ, גם אם בימים אלה לא נכללת תכנית סיורים, וזאת בהתאם ללוח הזמנים ומועדי הטיסות של חברות התעופה השונות. ימי הטיול נמנים החל מיום יציאת הקבוצה מהארץ ועד ליום שובה ארצה, גם כאשר היציאה מהארץ הינה בשעות אחה”צ או הערב והחזרה לארץ בשעות הבוקר. בכל מקרה שבו יתווספו ימים, למניין ימי הטיול הקבוע בחוברת, בשל שינוי בלוח זמני הטיסות, או שינויים בלתי צפויים ואחרים בתכנית הטיול, יחויב הנוסע בתשלום נוסף בהתאם לעלות בפועל שתתווסף ל”טיולי אלרום"
ייתכנו מקרים בהם יופחתו מספר ימי הטיול הקבוע במסלול הטיול בחוברת בשל שינוי בלוח זמני הטיסות, או שינויים בלתי צפויים ואחרים בתכנית הטיול, במקרה כגון זה תעביר “טיולי גשר” הודעה על כך לסוכנות הנסיעות ויהיה באפשרותה של סוכנות הנסיעות לבטל ההזמנה ללא דמי ביטול בתוך 3 ימי עסקים מיום מועד קבלת ההודעה על כך מ”טיולי אלרום”.

תוכנית הטיול
קיימת אפשרות שטיול מסוים ישתלב במסלולו של טיול אחר. הטיולים ימוזגו אם מספר המשתתפים לא יצדיק עפ”י שיקול דעת “טיולי גשר” יציאה עצמאית של הטיול. המסלול והשירותים לא ישתנו כתוצאה מהשילוב, אולם ייתכנו שינויים במספר ובסדר הימים והביקורים כפי שמופיעים בתכנית הטיול המקורית.

תופעות טבע ומזג אויר
אין “טיולי גשר” אחראית על תופעות שונות של מזג אויר (שיטפונות, סופת הוריקן, ערפל,שלג, התפרצות הר געש, רעידת אדמה וכד`) ו/או נסיבות אחרות כלשהן (כדוגמת הפסקת חשמל, שביתות עובדים ומהומות מקומיות, מצב בטחוני מיוחד וכיו”ב) שאינן בשליטת “טיולי גשר” העלולות לגרום לשינוי או ביטול כלשהו של ביקור באתר ו/או שינוי במסלול הטיול המתוכנן אשר ייעשו ע”פ שק”ד הבלעדי של “טיולי אלרום”. יובהר עוד, כי במקרה של ביטול טיסה עקב תופעות אלו, ההוצאות שייגרמו לנוסעים כתוצאה מכך, יחולו על הנוסעים בלבד ולא על “טיולי גשר”.

בטחון אישי
בחלק מהאתרים קיימים קטעי הליכה מסוכנים האסורים למעבר אדם. בקטעים אלו העובר על אזהרות מדריך הטיול וההנחיות של המקום עושה זאת באחריותו הבלעדית. באתרים אלו יהיה למדריך הטיול שיקול הדעת הבלעדי לאסור השתתפותו של נוסע בעל מוגבלויות גופניות שהשתתפותו תהווה סכנה מוחשית לבריאותו.

טיסות
הטיסות בטיולים המוצעים בחוברת זו מתבצעות על ידי חברות תעופה שונות, הן בטיסות שכר אשר מטבען עשויים להיות בהם ביטולים, עיכובים, איחורים ושינויים בנתיב ו/או ביעד ו/או במספר הטיסה ו/או בחברת התעופה (שינוי מחברה תעופה ישראלית לזרה או ההיפך) של הרגע האחרון  –  והן בטיסות סדירות. הטיסות מבוצעות ע”י המוביל האווירי (חברת התעופה) בהתאם לתנאיו ובאחריותו, לרבות אחריותו לעיכובים, שינויים, הקדמות, ביטולים ואובדן/עיכוב או נזק לכבודה על פי כל דין, לרבות מגבלות על אחריות זו כולל מגבלות מכוח אמנת ורשה. אובדן או נזק למטען ותכולתו בטיסה או בהליכים השונים בנמלי התעופה, אינם בכל מקרה באחריות “טיולי אלרום"

תשומת לב הנוסע מופנית אל תנאי חוזה התובלה המפורטים על גב כרטיס הטיסה ו/או בתר האינטרנט של המוביל האווירי, כמו כן ניתן לקבל את תנאי חוזה התובלה במשרדי המוביל האווירי. במקרה של איחור בטיסה בשדה התעופה, על הנוסע לפנות לנציגי חברת התעופה בדלפקי הבידוק שלה לצורך קבלת סיוע. על הנוסע חלה חובת התייצבות לדלפקי הבידוק לטיסה בשדה התעופה, ביציאה או בחזרה לפי העניין, לפחות 3 שעות לפני מועד הטיסה הנקוב בכרטיס הטיסה. “טיולי אלרום” לא תהיה אחראית לכל נזק שיגרם לנוסע כתוצאה מאיחורו להתייצב במועד הנדרש לטיסה. הושבת ושיבוץ הנוסעים במטוס הינם באחריותה הבלעדית של חברת התעופה ואין “טיולי אלרום” יכולה להתחייב למושב זה או אחר ו/או להושבת נוסעים מאותה משפחה ביחד במטוס, גם אם הועברה בקשה מראש על כך ע”י הנוסעים. בחלק מחברות התעופה, כגון ישראייר ועוד, השירות אינו כולל ארוחות, ובחלק מחברות התעופה הטסת כבודה ו/או קבלת ארוחה במטוס מותנית בתשלום נוסף ע”י הנוסע ישירות לחברת התעופה.

“טיולי אלרום” תהיה רשאית להעביר נוסעים מטיסה של חב’ תעופה אחת לטיסה של חב’ תעופה אחרת ו/או לשנות את זמן הטיסה. לא תמיד הטיסות הן ישירות ולעתים כלולות בנתיבי הטיסות נחיתות ביניים והחלפת מטוסים. יתכנו מקרים בהם עקב הרשמת יתר לטיסה ע”י חברות התעופה ו/או ספק הטיסה (דבר אשר אינו בשליטת “טיולי אלרום”), יאלצו נוסע בודד או חלק מהקבוצה לטוס בטיסה שונה משל שאר חברי הקבוצה. בחלק מהטיולים החזרה ארצה הינה בשעה מאוחרת שמאפשרת שהות נוספת בחו”ל. גם מקרים כאלה פינוי החדרים במלון יהיה עד השעה 10:00 בבוקר אותו היום (ראה פרק “בתי מלון”). קיימת אפשרות בכפוף ליכולת המלון, לאפשר לנוסע שיחפוץ בכך להמשיך ו”להחזיק” בחדרו תמורת תשלום נוסף עד לשעת היציאה.
נוסעת בהריון מחויבת באישור רופא המאשר לה לטוס ובכל מקרה העלתה לטיסה כפופה לאישור חברת התעופה ועל הנוסעת לברר מראש לפני ביצוע ההזמנה תנאי חברת התעופה בנוגע להטסת נוסעת בהריון.

קבלת מסמכי נסיעה
על הנוסע לבדוק את חומר הנסיעה, מיד עם קבלתו מסוכנות הנסיעות המטפלת בהזמנתו, ולוודא כי כל המסמכים הרלוונטיים בידיו (כרטיסי טיסה, רשימת בתי מלון, רשימה סיורי בחירה וכיו”ב), ובכלל זה כי הפרטים הרשומים בהם תואמים את ההזמנה.

אשרות ודרכונים
באחריות הנוסעים (כולל קטינים) – להצטייד בדרכון תקף ל-9 חודשים לפחות מיום היציאה מהארץ, באופן שיכסה את תקופת השהות בחו”ל, באשרות כניסה (ויזות) מתאימות לכל מדינה אשר במסלול הנסיעה, וכן לציין בפני אלרום  אם ברשותו דרכון שאינו ישראלי. חובה על אזרח ישראלי, בין אם הוא נושא אזרחות אחת או יותר, להיכנס ולצאת מגבולות המדינה באמצעות דרכון ישראלי בלבד. הכניסה למדינות השונות הינה בהתאם לזהות הנכנס ודין המדינה עשוי להשתנות מעת לעת. הטיפול בדרכון, אשרות וכיוצא בזה, הינו באחריות הנוסע בלבד, אלא אם מסר זאת לטיפול סוכנות הנסיעות המטפלת בהזמנתו.
תשומת לב הנוסע מופנית לעובדה, כי במדינות שונות (כדוגמת ארה”ב, תאילנד וכד’) תוקף האשרה אינו זהה לתקופת השהייה המותרת.
על הנוסע לשים לב לתקופת השהייה המותרת הניתנת לו. הדבר נקבע על ידי רשויות ההגירה רק בעת כניסתו למדינה. השירות ניתן לבעלי דרכון רשמי רגיל בלבד.

חובה על כל מחזיק תעודה מסוג אחר, כגון תעודת מעבר (LAISSEZ PASSER) ו/או כל מסמך אחר, לדווח על זאת מראש לסוכנות הנסיעות בטרם לקח על עצמו כל התחייבות הכרוכה בדמי ביטול/שינוי.
אין “טיולי גשר” אחראית לנזקי הנוסע שיגרמו עקב אי טיפול באשרות מתאימות, טרם יציאתו מהארץ או בחו”ל או יציאתו בדרכון מוגבל, או אי התרת כניסתו לארץ זו או אחרת מכל סיבה שהיא, לרבות סירוב להנפיק אשרה בשל היות הנוסע אורח של מדינה עוינת, האמורה להנפיק אשרה. באחריות סוכנות הנסיעות לוודא כי אכן ברשות הנוסע דרכון בתקוף ו/או ויזה לחו”ל ו/או כל מסמך דרוש אחר (כמו במקרה של נוסעת בהריון) – הוצאתם, לרבות תשלום האגרות ותוקפם באחריות הנוסע בלבד ועליו לקבל מידע וטיפול בעניין זה אצל סוכנות הנסיעות. הנפקות האשרות ובדיקתן הינן באחריות הנוסע בלבד, כל הוצאות ו/או נזק הנגרמים בגין דרכון שלא בתוקף ו/או אשרות כניסה לא תקינות, המונעות כניסת הנוסע למדינה כלשהי, תחול על הנוסע בלבד.
תשומת לב הנוסע מופנית לכך שהתנאים האמורים לעיל לעניין אשרות ודרכונים הנם בתנאים בסיסיים לאפשרות הנוסע להשתתף בטיולים המוצעים בחוברת זו ואין בילתם .חובה על הנוסע לבדוק מס’ הכניסות לכל מדינה.

חיסונים
למדינות מסוימות נדרשים חיסונים. למידע כללי בנושא חיסונים על הנוסע לעיין באתר משרד הבריאות
www.health.gov.il.

אזהרות נסיעה
למידע מפורט בנושא אזהרות על הנוסע לפנות לאתר משרד החוץ www.gov.il/firstGov.

נזקים, ביטוח
בכפוף להוראות הדין אין “טיולי אלרום ” אחראית לנזקי הנוסע שייגרמו כתוצאה מתאונות, מחלות, נזק למטען או כל נזק ישיר או עקיף העלול להיגרם לנוסע במהלך הטיול, לרבות נזקים מחמת תאונה, אלימות, שוד, גניבה, אובדן של מטען או מסמכים, כרטיסי טיסה, דרכון, אשפוז, הוצאות רפואיות וכל נזק אחר. מובהר ומודגש בזאת כי לא יינתנו החזרים כלשהם בגין אי הגעת הנוסע לטיול או הפסקת השתתפותו בטיול עקב מחלה, פציעה, או כל סיבה אחרת כלשהי. “טיולי אלרום ” ממליצה לנוסע לבטח עצמו, על חשבונו מרגע ביצוע ואישור ההזמנה, בביטוח אישי מקיף ונרחב המכסה את האירועים והנזקים המתוארים לעיל והכולל בין היתר ביטוח רפואי, ביטוח מטען וביטוח דמי ביטול.  “טיולי גשר” מודיעה בזאת מפורשות כי היא פועלת בארגון הטיולים כמתווכת בלבד בין הנוסעים לבין כלל נותני השירותים המבצעים את תוכניות הטיול ובכלל זאת חברת התעופה, חברות אוטובוסים, ספנות, בתי מלון, מסעדות וכיו”ב. לפיכך אין “טיולי אלרום” אחראית בין במישרין ובין בעקיפין, בכל צורה שהיא לכל נזק אשר עלול להיגרם ע”י נותני השירותים הנ”ל או מי אשר פועל מטעמם, לרבות בשל מעשים ו/או מחדלים של אותם נותני השירותים. אין באמור בתנאים דלעיל כדי לפגוע בזכותו של הנוסע לתבוע ישירות את כלל נותני השירותים או חלק מהם. במקרה של תביעה, על הנוסע לפנות ישירות לחברת הביטוח אצלה רכש את פוליסת הביטוח. “טיולי אלרום” פטורה מכל אחריות לפגם או חוסר כלשהו במידה וקיים בפוליסה המשווקת על ידי חברות הביטוח ואין היא נושאת באחריות מכל סוג ומין שהוא בקשר לפוליסות הביטוח.

כללי
“טיולי אלרום ” פועלת ככל שניתן, גם בנסיבות משתנות ובלתי צפויות שאינן בשליטתם כגון שביתות ו/או תנאי מזג אוויר, על מנת לקיים את המסלול המתוכנן. עם זאת טיולים ואירועים המוצעים בחוברת זו, מוצעים ומתקבלים בתנאי מפורש כי הם ניתנים לשינוי על ידי “טיולי אלרום”, כל זאת בהתאם לשיקול הדעת המקצועי והבלעדי של “טיולי גשר” בהתאם לנסיבות. שינויים כאמור, כולל שינויים ב: תאריכים, מספר ימי הטיול, אופן הביצוע, ביצוע חלקי, אי ביצוע חלקי, אי ביצוע פרטי התכנית, ארגון אירועים חלופיים או כאלה אשר אינם כלולים בתכנית וכיו”ב. פרוט תוכניות הטיולים והאירועים מהווה מידע ותכנית מסגרת בקשר למסלול הטיולים, אתרי הביקור, סוגי הבילוי, האפשרויות, המועדים המתוכננים לביצועם, כשכל אלו כפופים לשינויים אפשריים, כאמור. “טיולי אלרום” מבהירה כי סוכנויות  הנסיעות אינן רשאיות לשנות את התנאים והמידע הכללי המופיעים בחוברת זו ואינם מוסמכים להבטיח הבטחות מכל סוג שהוא בנוסף או בניגוד לאמור בחוברת זו. “טיולי גשר” אינה אחראית למידע שלא נמסר על ידה בכתב או הסותר את האמור בתנאים אלו.

תנאים כלליים לתובלה אווירית – הודעה בדבר הגבלת אחריות
אחריות ביחס לתובלה ושירותים אחרים הניתנים על ידי המוביל האווירי כפופים לחוק התובלה האווירית תש”מ 1980 ולתנאי חוזה התובלה של המוביל האווירי (חברת התעופה). התנאים כוללים הוראות חשובות ביחס להובלה האווירית לרבות הוראות המגבילות את אחריותו של המוביל האווירי (חברת התעופה) בין היתר לעניין נזקי ואבדן כבודה, נזקי גוף, איחורים, עיכובים, ביטולי טיסות ועוד. וזכותו של הנוסע לתבוע ישירות את המוביל האווירי (חברת התעופה) בגין נזקים שנגרמו לו עקב מעשה מחדל שלו.

פניות
על מנת שניתן יהיה לפנות במקרה הצורך לספק השירותים בחו”ל לברור תלונה, תביעה ו/או טענה אשר לנוסע כנגד ספקי השירותים, על הנוסע להביא בפני אלרום  תוך זמן סביר לאחר חזרתו ארצה, את דבר תלונתו, תביעתו ו/או טענתו, על מנת שנוכל לברר את טענותיו מול הגורמים הרלבנטיים.

חילוקי דעות
מוסכם ומוצהר בזאת מפורשות כי עצם הרשמתו של נוסע במשרד נסיעות וגם/או אצל סוכן נסיעות כלשהו ברחבי הארץ, לא תקנה סמכות שיפוט מקומית לבתי המשפט שבאזור שיפוטם מצוי משרד נסיעות. בכל מקרה שתוגש תביעה נגד “טיולי אלרום ”, תהא סמכות שיפוט מקומית לבתי המשפט בעיר ירושלים  בלבד. הדין אשר יחול על כל מחלוקת ו/או כל סכסוך ו/או תביעה ו/או דרישה מכל סוג שהוא בקשר ו/או בנוסע לשירותי התיירות ו/או לתנאים אלו יהיה הדין הישראלי בלבד.

התיישנות 
מוסכם על הנוסע, כי בחלוף שנתיים מיום חזרתו ארצה
לא יהיה זכאי לבוא אל “טיולי אלרום ” בכל תביעות שהן בין עפ”י התקשרותו החוזית עם “טיולי אלרום ”
ובין בנזיקין ויש לראות בתנאי זה כמגביל את תקופת
ההתיישנות לשנתיים בלבד, בהתאם להוראות סעיף 19 לחוק ההתיישנות תשי”ח 1958 .